TSP MUNI – Jak zvládnout přijímačky na Masarykovu univerzitu?

Pokud se hlásíte na Masarykovu univerzitu je dobré vědět, jak se co nejlépe připravit na přijímací zkoušku. Na většinu fakult se skládají takzvané TSP MUNI, neboli testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity. Vedle nich se na vybraných oborech, jako je například medicína, či psychologie setkáte i s oborovými testy. V případě fakulty sociálních studií máte na výběr mezi OSP a TSP MUNI, přičemž povinnou součástí je test základů společenských věd. Oproti tomu na fakultě sportovních studií se v rámci posouzení kvalifikace uchazeče skládá i praktická zkouška z tělesné výchovy. TSP MUNI se píší prezenčně, test tvoří 60 otázek a na jejich vyplnění máte 100 minut.

psaní testů

Co jsou to TSP MUNI?

TSP neboli testy studijních předpokladů jsou multidimenzionální zkouškou, jejímž cílem je ověřit si vaše vrozené kompetence pro vysokoškolské studium v kombinaci s bazální úrovní kulturního přehledu, kterou můžeme chápat jako variaci testů základu společenských věd. Jako takové tvoří TSP MUNI šest typů úloh, které měří následující:

  1. Verbální myšlení
  2. Numerické myšlení
  3. Analytické myšlení
  4. Kritické myšlení
  5. Prostorová představivost
  6. Kulturní přehled

Pokud jste někdy absolvovaly testy měřící inteligenci podle Standfordova, či Gardnerova modelu, jsou vám jistě tyto položky povědomé. Svoji podobnost nezapřou i se SCIO testy, které využívá nespočet středních i vysokých škol. Podívejme se nyní na jednotlivé složky o něco blíže, abychom zjistili, jak se na ně vhodně připravit.

Verbální myšlení

Tato část testu ověří vaši dovednost správného porozumění větě a významu slov. Svou obdobu má i v maturitních testech. S těmito úlohami je obecně nejvhodnější začít jako prvními, neboť po projití analytických, či numerických úloh se váš jazykový cit značně oslabí. Pokud je smyslem úlohy vyřazení nevhodného slova (například v rámci několika výrazů pro kuchyňské náčiní, mezi kterými se objeví slovo „vrtačka“, či „kladivo“) je vhodné řídit se prvním instinktem a nad slovy zbytečně nepolemizovat. Sekci verbálního myšlení nepodceňujte. Je validním zdrojem bodů a byla by škoda se o ně zbytečně připravit.

Příklad úlohy z TSP MUNI z části Verbální myšlení:

Příklad úlohy z TSP MUNI z části Verbální myšlení

Ukázka z učebnice Testy studijních předpokladů

Numerické myšlení

Druhou položkou TSP MUNI jsou úlohy měřící vaši dovednost numerického myšlení. V kombinaci s analytickým myšlením se jedná o proměnnou, kterou zkoumá většina tradičních testů logicko-matematické inteligence a můžeme ji tak vnímat, jako jejich obdobu. Pokud matematika není vaší silnou stránkou nezoufejte. Jednak je to pouze o 1/6 celkového testu a za druhé se nejedná o maturitu z matematiky. Mnoho úloh se dá logicky odvodit. Přesto je vhodné přípravu na sekci numerického myšlení doplnit zopakováním základních středoškolských matematických operací, aby vás nic nepřekvapilo. Stejně jako u verbálního myšlení postupujte pomalu a dávejte důraz na porozumění zadání. Nejčastěji numerické úlohy zahrnují slovní popis dané operace, geometrii (nebojte nemusíte rýsovat), mocniny, zlomky, desetinná čísla, závislosti a funkce. Přestože známky z matematiky nutně neznamenají, že máte vysokou úroveň logicko-matematické inteligence, obecně se každý z nás intuitivně profiluje exaktním, či humanitním směrem. Máte-li větší cit pro čísla než pro slova, začněte s tímto oddílem. V opačném případě je vhodné se odrazit od verbálního myšlení nejen z časového hlediska, ale i proto, abyste se nepustili střemhlav do řešení úloh, které mnohonásobně zvýší vaši hladinu stresu a nervozity.

Analytické myšlení

Z vlastní zkušenosti je analytické myšlení sekcí, na kterou se připravuje nejsnáze. Poměr přípravy vůči výsledku je v rámci ní nejpřímějšího charakteru a není toliko saturován školními dovednostmi, jako předcházející sekce. V rámci analytického myšlení po vás bude vyžadováno osvojení si základů výrokové logiky, se kterou se během svých bakalářských studií setkáte zejména je-li vašim cílem studium filozofie. Na některých středních školách a gymnáziích je výroková logika součástí sylabu. Pomocí učebnice, jako jsou „Testy studijních předpokladů“ od společnosti Scholastik si osvojte základní pojmy jako je konjunkce, disjunkce a implikace. Všeobecně budete v úlohách nuceni řešit, zda za určitých podmínek nějaký výrok platí, neplatí, či jaký fakt z něj vychází. V rámci koncentrace na vámi preferovaný sektor (matematika, či verbální dovednosti) jsou úlohy analytického myšlení univerzálním doplňkem. Mají limitovaný počet variací a pokud se na ně připravíte, v testu se zcela jistě setkáte s obdobou nějaké již probrané úlohy.
Příklad úlohy z TSP MUNI z části Analytické myšlení:

Příklad úlohy z TSP MUNI z části Analytické myšlení

Ukázka z učebnice Testy studijních předpokladů

Kritické myšlení

Oddíl kritického myšlení se značně podobá úlohám zabývajícím se verbálním myšlením. Daleko více se však koncentruje na porozumění textu. V případě otázek, pro jejichž správné splnění potřebujete prostudovat úryvek textu je vhodné si nejprve přečíst zadání, volitelné možnosti a teprve poté text jako takový. Tento přístup vám urychlí hledání klíčového slova, či fráze a text si tak nebudete muset číst na dvakrát. Kritické myšlení je vhodné kombinovat se sekcí verbálního myšlení, abyste nemuseli následně zpětně „přepínat“ po kompletaci numerických, či logických úloh. Je zcela na vás, jakým způsobem se k těmto úlohám postavíte a nabízí se dvě vhodné strategie – buďto s nimi pro jejich časovou náročnost začnete, nebo si je naopak necháte na konec. Pokud jste rychlí čtenáři a snadno se zorientujete v textu, často si stačí pouze přečíst zadání a klíčovou informaci následně snadno najdete.

Prostorová představivost

Dle Gardnerova pojetí inteligence je prostorová představivost jedním z osmi specifických typů inteligence, které jsou u každého zastoupeny v individuální míře. Oproti analytickému myšlení je tak něčím, na co se připravuje o poznání hůře. I úlohy na prostorovou představivost můžete znát z inteligenčních testů a často se používají u dětí před osvojením jazyka. Typickým příkladem je skládání kostek, otáčení osy, změna perspektivy (jak by trojrozměrný obrazec vypadal z ptačí perspektivy), doplnění kvádru a hledání stejného objektu, či pravidla dané objekty spojující. Přestože tyto úlohy jsou silně saturovány individuální prostorovou představivostí, nejsou nějak rafinované. Je důležité si je ale nejprve projít, abychom během testu nebyli nepříjemně překvapeni.

Kulturní přehled

Poslední položkou TSP MUNI tvoří sekce zkoumající váš všeobecný, či kulturní přehled. Jako takový ho tvoří otázky z okruhů, jako je mezinárodní a česká literatura, historie, základy společenských věd a geografie. Pokud se simultánně připravujete na maturitu je vhodné doplnit si zejména ty oblasti, ze kterých státní závěrečnou zkoušku neskládáte. Obecně ale platí, že kulturním přehledem nemá cenu zbytečně ztrácet čas a raději se zaměřte na ty oblasti, které lze natrénovat. Není optimální, abyste si memorovaly všechny dílčí historické událostí Západní civilizace, jen abyste poté dojely na zlomky, či porozumění větě. Z vlastní zkušenosti je dobré si nechat kulturní přehled úplně na konec, neboť pokud nevíte, tak ani nic nevymyslíte. Obdobně jako v rámci verbálního myšlení je vhodné se řídit prvním instinktem.

Anglická sekce

Na konci testu narazíte na variaci všech předchozích oblastí v anglickém jazyce. Zde je vhodné si zejména osvojit ty pojmy, které pro vyplnění budete potřebovat. Jejich přehled najdete, v již zmiňované příručce od společnosti Scholastik. Z numerické a analytické sekce se jedná o výrazy spojené s kýženými logickými a matematickými operacemi (multiply, divide, fraction, divisor, determine, statements, conclude atd), v oblastech kritického a verbálního myšlení se jedná zejména o fráze spojené s řešením úloh (adjective, article, meaning, expression, explanation), ale samozřejmě i základní slovní zásoba v angličtině. Stejně jako pro Čechy bude snazší verbální a kulturní sekce, budou mít zahraniční studenti výhodu v anglické sekci.

Obecné tipy a strategie

Před TSP

Na co a jak se zaměřit, jsme vám přiblížili v popisu druhů příslušných úloh. Co se týče aditivní přípravy neopomeňte zdravotní stránku. Trpíte-li chronickou migrénou, či jiným onemocněním, které by mohlo během zkoušky nečekaně zasáhnout, vybavte se příslušnými léky. V měsících před zkouškou je vhodné doplnit stravu o ginkgo bilobu a omega-3 mastné kyseliny, které mají pozitivní vliv na vaše kognitivní schopnosti, soustředění a odolnost proti stresu. V den testu držte vyvážený pitní režim. Cílem je absence žízně, ale i nutné potřeby jít na toaletu. Je vhodné mít 3-4 hodiny před testem vydatný oběd, či snídani s dostatečným množstvím tuku a komplexních sacharidů. Před testem jako takovým si dopřejte pouze ovoce a rychlé cukry, abyste neriskovali odkrvení mozku v rámci procesu trávení. Pokud pijete kávu dejte si ji po ránu, a ne před testem – kofein může amplifikovat tlak a nervozitu a vaše pozornost se bude upínat všemi směry krom toho přímo před vámi. Vhodnou variantou je zelený čaj, který uvolňuje kofein do těla postupně a ne nárazově. Trpíte-li poruchou pozornosti jako je ADHD vyvarujte se kávě kompletně, neboť na vás bude mít inhibující, a nikoliv aktivizující účinky. Posledních 24 h před testem je vhodné si vyhradit na opakování. Den zakončete sekcemi, kterými jste si nejjistější pro pozitivní afirmaci. Máte-li kvůli stresu problémy se spánkem nabízí se fyzická aktivita (procházka, běh), která nejen pročistí vaši hlavu, ale především unaví tělo a podnítí spánek. Bílý ruch a spánková maska také dělají divy.

Během TSP

Výše jsme nastínili nutnost si během testu úlohy volit. TSP MUNI se nemá řešit chronologicky, ale tak, abyste splnili co nejvíce otázek správným způsobem. Pravděpodobně již sami víte, co je vaší silnou stránkou (matematika, či čeština). Pokud ani jedna ze složek nepředčí druhou, či ve vás obě vytváří rovnocenný pocit zoufalství, začnete nejdříve s logickou sekcí, kritickým myšlením a prostorovou představivostí. Jedná se o kombinaci úloh, na které se lze dobře připravit a jsou hojně saturované vrozenými inteligenčními dispozicemi. Postupujte hierarchicky podle toho, které oblasti vám jdou nejvíce. Pokud narazíte na obzvlášť náročnou otázku neztrácejte s ní čas a přejděte na jinou. Test zakončete kulturním přehledem.

vyplnění testů

Po TSP

Jakmile máte dopsáno je čas na odměnu. Nemá cenu se stresovat výsledky a obecně je dobré nepídit se kdo vyplnil úlohu jinak než vy. Nepotřebujete vědět, zda ostatní dopadli lépe. Důležité je, že za sebou máte značně stresující proces, do kterého jste vložili vše, co jste mohli. Pro extrovertně orientované jedince je skvělou odměnou oběd, či večer s přáteli. Chcete-li se naopak stáhnout a odměnit po individuální rovině, není nic lepšího, než vaše oblíbené jídlo a „guilty pleasure“ seriál, či film. Stresu se dá velmi vhodně zbavit romantickým večerem s partnerem, či partnerkou. Pokud vás čeká více přijímaček a čas vám to dovoluje, vyhraďte si i následující den na restart a kalibraci před tím, než se pustíte zpátky do víru testů a otázek. Identifikujte, v čem se liší test na další univerzitu a přizpůsobte se tomu. TSP MUNI se často silně překrývají a budete pozitivně překvapeni, jak moc jsou si podobné.

ukončený test

Závěrem

Přestože zejména pro maturující ročníky může být kaskáda testů a povinností děsivá, nezoufejte. Tím, čím si procházíte teď vy, si prošly tisíce lidí před vámi. Když to zvládli oni není důvod, abyste to nezvládli vy. Na přípravě na přijímačky je často daleko větší odměnou než samotný výsledek to, kým se během procesu stáváte. Dáváte singulární smysl své existenci, orientujete se vůči pozitivní budoucnosti a propůjčujete svým dnům kýženou strukturu. Nehledě na to, jak vaše testy dopadnou je tohle něco, co vám nikdo nevezme. Pamatujte si to. Buďte na sebe hrdí. A nedovolte světu vás připravit o momentum, které jste tím získali.