Nejvýznamnější ekonomické teorie

1.       Merkantilismus: Zdrojem bohatství je směna a jeho růst musí být založen na přílivu zlata do země – vláda proto musí regulovat dovoz
Gerard Malines (1586-1641), anglický obchodník a vládní úředník tvrdil, že
·         mělo by se zvýšit dovozní clo a zakázat vývoz zlatých prutů, aby rostla zásoba zlata v zemi
·         vláda by měla usměrňovat obchod se zahraničními měnami
házení s penězmi
2.       Laissez – faire: Ekonomika je schopna samoregulace a vláda by se do ní neměla vměšovat
Adam Smith (1723-1790), skotský profesor filozofie, tvrdil, že
·         zájem běžným lidí o vlastní prospěch může přispívat k bohatství celé společnosti
·         dělba práce na základě specializace vede ke zvyšování produktivity

3.       Malthusiánská ekonomie: Populace roste příliš rychle a narazí na bariéru omezeného množství potravin
Thomas Malthus (1766-1834), anglický duchovní a matematik tvrdil, že
·         prudce rostoucí počet obyvatel povede k masovému hladovění
·         jediným způsobem, jak předejít katastrofě, je omezení velikosti rodin

4.       Klasická ekonomie: Rozvoj určují schopnosti při výrobě a pochopení role pracovní síly
David Ricardo (1772-1823), anglický finanční podnikatel a ekonom tvrdil, že
·         základem hodnoty zboží je množství práce vynaložené na jeho výrobu
·         pro analýzu fungování ekonomiky je nezbytné vytvořit její teoretický model

5.       Marxistický ekonomický determinismus: Všechny stránky života společnosti jsou určovány výrobními vztahy
Karel Marx (1818-1883), německý filozof a ekonom tvrdil, že
·         industrializace soustřeďuje kapitál v rukou vlastníků stále menšího množství podniků
·         námezdní dělníci (proletariát) jsou nuceni nabízet svou práci majitelům výrobních prostředků (buržoazii) a nedostávají za ni řádně zaplaceno
podnikatelka a aktovka
6.       Monetarismus: Hlavní příčinou nestability jsou poruchy v měnové (monetární) oblasti, zejména ve vývoji peněžní zásoby
Milton Friedman (1912), americký ekonom tvrdil, že
·         pro zvládání inflace je nezbytná kontrola nad peněžní zásobou
·         monetární politika má přímý vliv na celkovou poptávku